Uniaun Europeia apoiu agrikultura Timor nian

Iha loron 18 Maiu 2017, Ministeriu Agrikultura no Peska (MAP), Uniaun Europeia (EU) no Organizasaun Aihan no Agrikultura Mundial ka FAO asina kontratu ba programa ho naran “haforsa reziliensia bailoron naruk liu husi asaun partisipátoriu komunitária” ho valor miliaun 2, iha Comoro, Dili.

Objetivu husi programa ne’e mak atu apoiu agrikultor ne’ebe ho eskalasaun ki’ik no ho rekursu limitadu hodi bele adapta no aplika teknolojia no praktika konservasaun ba rekursu natural hanesan be’e no rai. Praktika ne’e naran “Agrikultura Intelijente ba Klima”.

Tuir Sua Exselensia MAP, Eng. Estanislau Aleixo da Silva, programa ne’e sei ajuda liu tan ba agrikultor sira liu-liu iha konservasaun agrikultura, jestaun risku dezastre iha komunidade no sistema informasaun ba seguransa aihan. “Iha Ministeriu ne’e ami servisu diak ona ho FAO hodi promove konservasaun agrikultura iha nasaun laran no hau mos apresia tebes ho investimentu ne’ebe Uniaun Europeia halo ona ba estabelesementu sistema informasaun ba seguransa aihan” katak S.E. Estanislau da Silva.

Embaisador Alexandre Leitão, Xefe Delegasaun ba Uniaun Europeia iha Timor-Leste, konsidera katak “Timor-Leste tenke iha agrikultura ne’ebe preserva qualidade rai no rekursu eskasu hanesan be’e. Tan ne’e, persiza atu produz bebeik, iha kualker kondisaun, maske iha kondisaun klima ne’ebe la diak. Ne’e duni agrikultura ne’ebe tuir sinal ne’ebe hatudu tuir tempu nian, sei adapta ho mudansa klimatika ne’ebe to’os nain sira hasoru ona iha tinan hirak liu ba”.

Mark Smulders, reprezentante husi FAO ba Indonesia no Timor-Leste, hatuir mos katak: “El Nino ne’ebe akontese foin lalais ne’e hamosu afeita mudansa klimatika nian ba uma kain grupu risku iha area rural. Tekniku konservasaun agrikultura FAO nian, ne’ebe implementa hamutuk ho MAP, prova katak efektivu tebes wainhira halo to’os nain sira sai resiliente liu tan hodi hasoru kondisaun bai-loron naruk.”

Programa ne’e sei hadiak abilidade rezilensia ba uma kain 3.000 husi komunidade 21 iha munisipiu hitu maka hanesan: Baucau, Viqueque, Manatuto, Ainaro, Lautem, Covalima no Manufahi.

Serimonia asina kontratu ne’e marka mos prezensa husi Sua Excelensia Ministru Agrikultura, Floresta no Dezenvolvimentu Rural Portugal, Eng. Luis Capoulas Santos.