Konsellu Ministru Aprova Dekretu-Lei Sistema Garantia Kreditu

 Iha loron 30 Maiu 2017, Konsellu Ministru aprova Dekretu-Lei Sistema Garantia Kreditu ba Empreza Ki’ik no Mediu Timor-oan sira, liu husi proposta konjunta husi Ministru Estadu, Koordenador ba Asuntu Ekonomiku no Primeiru Ministru,

Sistema garantia kreditu hanesan programa publiku ne’ebe fo apoiu ba Empreza Ki’ik no Mediu Timor-oan sira, ne’ebe Estadu ho banku komersial sira partilla hamutuk risku ne’ebe bele mosu bainhira fo kreditu ba empreza sira. Liu husi Sistema ne’e Estadu sei fo garantia ho maximu 70% ba emprestimu hirak ne’ebe konsede tiha ona, liu husi rekizitu legal ne’ebe determina ona.

Objektivu husi Sistema ne’e mak atu resolve difikuldade Empreza Ki’ik no Mediu sira sempre hasoru iha aprezentasaun garantia ba banku komersial. Entaun, sistema ne’e sei fasilita Empreza Ki’ik no Mediu sira hodi hetan asesu ba finansiamentu husi banku komersial liu husi kondisaun merkadu ne’ebe favoreze sira. Sistema ne’e mos sei halo sira sai kompetitivu liu tan hodi kompete ho empreza estranjeiru sira hodi nune’e promove no haforsa liu tan empreza Timoroan sira no kria empregu.

Sistema Garantia Kreditu rasik sei regula no implementa husi Banku Sentral Timor-Leste, ne’ebe partisipa mos iha elaborasaun diploma ne’e.