Konferensia Mudansa Klimatika

Iha loron 01 fulan Junhu 2017,  Ministru Estadu, Koordenador ba Asuntu Ekonomiku (MECAE) no Ministru Agrikultura no Peska (MAP), Eng. Estanislau Aleixo da Silva akompaña husi Vise-Ministru Komersiu, Industria no Ambiente (MCIA), Dr. Filipus Nino Pereira prezide sesaun abertura ba konferensia mudansa klimatika ho tema “Klima muda ona, foti asaun agora” iha Salaun Suai, Timor-Plaza.

Ministru Estanislau Aleixo da Silva hato’o diskursu konaba: Dezenvolvimentu Sustentavel iha Kontekstu Mudansa Klimatika. Tuir S.E MECAE no MAP, “dezenvolvimentu sustentavel hakarak dehan halo buras ekonomia ho koesaun social no krisaun empregu, no mos equilibiu ambiental. Ne’e duni mak ami halo iha Timor-Leste”. MECAE-MAP dehan mos katak impaktu husi mudansa klimatika iha Timor-Leste akontese iha setor rekursu hidriku. “Udan be’en ne’ebe menus no bai loron naruk. Distribuisaun udan be’en ne’ebe oitaun fo impaktu ladiak ba agrikultor sira. Por ezemplu agrikultor sira kuda batar, maibe udan la mai no halo batar namlaek.” Ministru mos hatutan tan katak impaktu mudansa klimatika sei fo impaktu liu tan wainhira ema tesi ai arbiru. “Kuandu udan ben tun no ai la iha, udan be’en sei la halai ba rai okos, maibe halai tun ba tasi”.

Tuir Vice-Ministru MCIA, mudansa klimatika hanesan obstaklu bo’ot ba dezenvolvimentu iha mundu tomak. “Kuaze nasaun vulnerabel sira preokupa ba mudansa klimatika no susar tebes atu responde ba asaun imediata tamba iha limitasaun orsamentu, teknolojia no rekursu umanu atu adapta no mitiga ba impaktu mudansa klimatika”. Vice-Ministru mos hatutan tan katak “kada vez tan hala’o dezastre, rai monu, bé sae dezastre tamba mudansa klimatika, no ne’e sai hanesan obstaklu atu atinji meta dezenvolvimentu sustentavel.

Konferensia ne’e hetan prezensa husi membru governu, parseiru desenvolvimentu sira no mos estudante universitariu.