Exposisaun konaba Reforma VI Governu Konstitusional

 

Iha loron 5 Junhu 2017, hala’o espozisaun ida konaba Reforma principal ha’at VI Governu Konstitusional hala’o hanesan Reforma Administrasaun Publika, Reforma Fiskal, Reforma Ekonomiku; Reforma Fiskal; Reforma Administrasaun Publika no Reforma Lejislativa no Setor Justisa nian, ne’ebe hala’o iha Salaun Ministériu Solidariedade Sosial (MSS), iha Dili.

Konaba reforma ekonomiku, hanesan Ministru reprezenta Ministru Estadu Koordenador ba Asuntu Ekonomiku (MECAE), Eng. Estanislau Aleixo da Silva, , Dr. Dionisio Babo Soares, Ministru Estadu Koordenadór Asuntu Administrasaun Estadu no Justisa (MECAAEJ), aprezenta inisiativa hirak ne’ebe VI Governu Konstitusional implementa ona orikedas fulan Fevereiru 2015, ho impaktu ba ekonomia no ba moris diak Timoroan sira nian.

Iha nia intervensaun, Ministru Dionisio Babo Soares hatete katak Governu defini vektores tolu ekonomia ba reforma ekonomiku mai iha Planu Estratéjiku Dezenvolvimentu 2011 – 2030 (PED): investimentu privadu, diversifikasaun ekonomia no kria empregu sustentavel. Atu atinzi objektivu tolu ne’e, Governu, liu husi Matadalan ba Reforma no Fomentu Ekonomiku (GRFE) implementa setor ekonomiku prioritariu lima. “Dalan ne’ebe atu atinji objetivu PED nian mak setor ou pilar lima hanesan petroliu no gas, agrikultura, peska, turizmu no industria manufaktureira” katak Ministru Dionisio Babo, no refere mos industria mineira “Maibe laos pilar lima ne’e deit, Governu implementa mos intervensaun transversal reformas nian hitu mak hanesan regulasaun rai no propriedade, dezenvolvimentu infrastrutura ekonomiku, regulamentu laboral no dezenvolvimentu forsa trabalhu, reforma ambiente negosiu, reforma fiskal, reforma sistema investimentu privadu no reforma dezenvolvimentu setor privadu”, katak Ministru Díonisio Babo.

Sua Exselensia Primeiru Ministru, Dr. Rui Maria de Araujo informa katak reforma ne’ebe IV Governu Konstitusional implementa durante tinan rua nia laran persija halo kontinuasaun ba sustentabilidade ekonomika. “Prosesu ne’e laos fasil, lori tempu. Presiza iha tan rekursu umanu, finanseiru, tekniku no material hodi kontinua implementa ba oin hodi nune’e halo mudansa iha futuru”, katak Primeiru Ministru.

Objetivu husi espozisaun ne’e mak atu fo hatene reforma haat hala’o iha IV Governu Konstitusional, nomos servisu ne’ebe dezenvolve to’o agora nomos katak reforma haat ne’e iha ligasaun ba malu.