Vizita plantasaun ai horis iha Munisipiu Viqueque

Ministru Estadu, Coordenador Asuntu Ekonomiku (MECAE) no Ministru Agrikultura no Peska, Eng. Estanislau Aleixo da Silva, iha loron 11 fulan Agostu, halo vizita hodi ba hare plantasaun ai teka, ai mahoni no ai saria ho sistema agroflorestal iha suku Ahic, posto administrativu Lacluta, Munisipiu Viqueque.