Edisaun segundu dokumentariu “Haré Rasik” konaba ba grupu benefisiariu ki’ik sira

IMG_0537e

Ohin, loron 06 Setembru 2017, Ministru Estadu, Koordenador Asuntu Ekonomiku (MECAE) no Ministru Agrikultura no Peska (MAP), Eng. Estanislau Aleixo da Silva, halo gravasaun intervista ida ba programa dokumentariu TVTL nian “Haré Rasik”, edisaun segundu, konaba grupu benefisiariu ki’ik sira.

Realiza husi Sekretaria Estadu Komunikasaun Sosiál (SECOMS), dokumentariu ne’e sei koalia konaba apoiu Governu nian, liu husi Gabinete MECAE, ba grupu benefisiariu ki’ik sira atraves de programa “fundu subvensaun publiku”. Programa ne’e nia objektivu maka fo apoiu komunidade sira ne’ebe kbi’it laek, atu nune’e sira bele dezenvolve atividade ne’ebe bele fo rendimentu no kria servisu ba sira nia a’an, atu hamenus muki’it no taxa dezempregu, hodi nune’e bele promove mos kresimentu ekonomia.

Dokumentariu ne’e TVTL sei foi sai iha tempu badak.